Har du hängt med på de nya reglerna i LAS?

LAS – lag om anställningsskydd – är inte en lag som gjort sig känd för stora och snabba förändringar. Men så plötsligt – sommaren och hösten 2022 – sker det rejäla förändringar vid två olika tillfällen. En ny anställningsform kommer, en annan försvinner. Alla omfattas av lagen, tillåtande regler om bisyssla, utökad informationsskyldighet, sakliga skäl ersätter saklig grund vid uppsägning, fler får undantas vid arbetsbrist och regler som ska förhindra ”hyvling”. Detta är exempel på nyheter i LAS som gäller från 29 juni och 1 oktober 2022.

Läs mer »

Det nya reseavdraget stoppas?

Så sent som i juni beslutade riksdagen om att införa en ny modell för reseavdrag. En avståndsbaserad skattereduktion – där man tittar mer på avstånd än färdsätt – skulle bli den nya modellen från 2023. Nu verkar den nya modellen gå i graven oprövad, då regeringen via en promemoria från finansen föreslår att vårt nuvarande system ska bestå, men med höjda avdragsnivåer.

Läs mer »

Momslyft efter godkänd momsregistrering

Med hänvisning till en tidigare dom från Högsta förvaltningsdomstolen ansåg kammarrätten att ett bolag som blivit momsregistrerat, och där ansökan skett i god tro, inte kan vägras momslyft på den grunden att bolaget inte har bedrivit någon ekonomisk verksamhet.

Läs mer »

Aktuella datum

Större företag = företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms Mindre företag = företag med upp till 40 miljoner kr i

Läs mer »

Momslyft på inköp av kontorsutrustning

Högsta förvaltningsdomstolen ändrade Skatterättsnämndens besked och ansåg att ett bolag får lyfta moms på anställdas inköp av kontorsutrustning som placeras i hemmet. Inköp av kontorsutrustning

Läs mer »

Traktamente 2022 och 2023

Här går vi igenom de viktigaste reglerna för traktamente. Traktamente är en kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på

Läs mer »

Prisbasbeloppen 2023

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för 2023. Det är en rekordartad höjning, prisbasbeloppet höjs från 48 300 kr till 52 500 kr och det

Läs mer »

LAS – arbetsrätten i förändring

Riksdagen har tagit ett beslut som innebär ändrade regler i LAS när det kommer till t ex uppsägningar, både vid arbetsbrist och vid personliga skäl. En ny anställningsform införs, en gammal försvinner mm. I LAS–paketet ligger också nya regler för omställnings och kompetensstöd samt – inte minst – omställningsstudiestöd.

Läs mer »

Höjd pensionsålder

Riksdagen har nu beslutat att uttag av pension blir möjligt tidigast från 63 år 2023 och att övriga system anpassas efter detta. Man har också beslutat att åldersgränsen för pensionsuttag kopplas till riktåldern för pension från 2026. Då kommer alla dessa system att regleras per automatik utifrån vår beräknade livslängd, och inte längre kräva reglering via politiska beslut.

Läs mer »

Växa-stödet utvidgas

Riksdagen har beslutat om att tillfälligt utvidga växa-stödet. Det innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person, kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna.

Läs mer »

Sommarfest och sommargåva

Nu när sommaren närmar sig kan det bli aktuellt att ordna en personalfest eller ge de anställda en sommargåva. Just i år kommer många förmodligen att välja bort sommarfester pga corona, men istället finns det möjlighet att nyttja den så kallade coronagåvan. Här tittar vi på skattereglerna kring detta.

Läs mer »

Omställningsstödet mars–april 2021

Omställningsstöd för perioden mars-april 2021 går nu att söka. Inga större förändringar av stöder har skett jämfört med januari-februari och du har till och med 30 juni på dig att ansöka om stöd för dessa perioder.

Läs mer »

Olaglig verksamhet var inte skattepliktig

Olaglig verksamhet är verkligen inte något att rekommendera. Dock har HFD i tidigare domar slagit fast att olaglig verksamhet i regel inte är skattepliktig. Detta rättsfall visar just detta, och att denna verksamhet inte heller var momspliktig.

Läs mer »

Sommarjobbande ungdomar

Vilka regler gäller vid anställning av skolungdomar? Vilka åldersgränser finns och måste man dra skatt och betala ut semesterersättning? I den här artikeln går vi igenom vad du ska tänka på när du anställer sommarjobbare.

Läs mer »

Stöden vid sjukdom, karens mm förlängs t o m juni 2021

Regeringen har beslutat att de förstärkta åtgärderna för anställda och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom ska förlängas till och med 30 juni. Förlängningen gäller bland annat statens ansvar för sjuklönekostnader, stödet för egenföretagares karenstid och ersättningen för den första sjukdagen (karensavdraget).

Läs mer »