Vanliga fel i deklarationen

maj 2023

Här listar vi de vanligaste felen i inlämnade deklarationer. Ett tips är att du använder den här genomgången som en checklista innan du lämnar in din deklaration.

Fel i inlämnade deklarationer

Vanliga fel är bland annat att:

  • en ny huvudblankett inte lämnas när uppgifterna på huvudblanketten har ändrats till följd av ändringar som har gjorts på näringsbilagor som tidigare har lämnats via filöverföring. Enstaka ändringar kan dock göras genom ett vanligt brev som anger vilka koder som ska ändras både på näringsbilagan och på huvudblanketten
  • avsättningen till periodiseringsfond beräknas på den bokföringsmässiga inkomsten istället för den skattemässiga
  • deklarationen godkänns utan att man har kontrollerat de förifyllda uppgifterna mot kontrolluppgifter
  • underskrift saknas (när deklarationen lämnas på papper)
  • resor till och från arbetet dras av felaktigt, t ex utan att kraven för avdrag är uppfyllda, eller att avstånd eller antal resdagar är felaktiga
  • avdrag för övriga kostnader görs felaktigt, t ex utan att avdragen kan styrkas, eller att avdrag för arbetskläder eller arbetsrum är felaktiga
  • kapitalvinster/-förluster vid försäljning av värdepapper och bostäder deklareras felaktigt.

Några andra saker att tänka på

Här är några praktiska detaljer som kan vara bra att tänka på:

  • Fyll i ändringsdatum när en ändring görs på papper (behövs inte när ny SRU lämnas digitalt).
  • Blanktecken i fältet för organisations-/personnummer kan ge felmeddelande vid filöverföringen.
  • Fördela ränteavdrag och ROT-/RUT-avdrag mellan makar.