Skattefri laddning på arbetsplatsen

juni 2023

Riksdagen har nu beslutat att arbetsgivare kan erbjuda anställda att ladda sina elbilar gratis på arbetsplatsen utan skattekonsekvens under perioden 1 juli 2023 till 30 juni 2026.

Ta klimat- och miljöarbetet framåt

Regeringens satsningar inom klimat- och miljöpolitiken ska vara inriktade på att skapa förutsättningar för individer och företag i hela landet att göra de val som krävs för att ta klimat- och miljöarbetet framåt, mot klimatmålen. Det handlar framför allt om den infrastruktur som måste finnas på plats för att elektrifiera transporterna och industrin. De senaste åren har försäljningen av laddbara fordon ökat markant och bidragit till en snabb elektrifiering, vilket även har minskat utsläppen. För en person som kör elbil, laddhybrid, elmoped eller något annat eldrivet fordon till och från arbetet är laddning vid arbetsplatsen ibland nödvändig. Om den anställde inte betalar marknadsmässig ersättning till sin arbetsgivare när fordonet laddas så är elektriciteten en skattepliktig förmån. Att beräkna ett marknadsvärde för laddning av eldrivna fordon kan vara komplicerat. Arbetsgivaren ska räkna fram ett förmånsvärde för laddningen per månad utifrån antal körda mil privat, antal körda mil totalt, marknadsvärdet för elen per kilowattimme och antal kilowattimmar. Därför har nu riksdagen beslutat om en tillfällig skattefrihet när elfordon laddas i anslutning till arbetsplatsen.

Skattefri laddning av fordon

De fordon som ska kunna laddas skattefritt är följande:

  • Personbil klass I
  • Lätt lastbil
  • Motorcykel
  • Moped
  • Cykel (och elsparkcykel)

Fordon som normalt sett inte används för arbetsresor omfattas inte av skattefriheten, t ex tunga bussar, tunga lastbilar, husbilar (personbil klass 2), traktorer och terrängmotorfordon. Både rena elbilar och laddhybrider omfattas, och det spelar ingen roll om det är den anställdes bil eller om det är en förmånsbil.

I anslutning till arbetsplatsen är ett krav

Skattefritt är det om elen kommer från en laddningspunkt/eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen. Det spelar ingen roll om laddningspunkten ägs av arbetsgivaren eller om det är en laddningspunkt som arbetsgivaren hyr eller på annat sätt disponerar. Det blir alltså inte skattefritt att ladda vid t ex publika laddstationer om arbetsgivaren betalar för sådan laddning.

Laddning vid bostaden är inte skattefri

Personer med arbetsplats i bostaden gör i normalfallet inte arbetsresor. Att låta laddning vid bostaden vara skattefri skulle därför inte underlätta arbetsresor med eldrivna fordon. Den skattefria förmånen skulle i stället subventionera andra resor än arbetsresor mellan arbetsplats och bostad, vilket inte är syftet med de nya reglerna. Laddning vid arbetsplatsen när den anställdes bostad är arbetsplatsen, är alltså inte skattefritt enligt de nya reglerna.

Näringsidkare är inte anställda

Skattefria förmåner fungerar ju i regel dåligt när det gäller enskilda näringsidkare och personer som är delägare i handelsbolag, eftersom de inte är anställda utan näringsidkare. Tyvärr gäller detta även i detta fall, och dessa omfattas alltså inte av skattefriheten.

Ikraftträdande

Riksdagen har beslutat att de nya reglerna ska träda i kraft 1 juli 2023 och tillämpas på förmåner som tillhandahålls efter ikraftträdandet. Bestämmelsen ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2026, men fortsätter att gälla för el som har tillhandahållits under perioden 1 juli 2023–30 juni 2026.

Regeringens prop 2022/23:84, Skattesutskottets betänkande, 2022/23:SkU18