Samfälligheter och moms

mars 2023

Oenig SRN gick på Skatteverkets linje För ungefär ett år sedan kom Skatteverket med sitt nya ställningstagande om samfälligheter och moms. Ett ställningstagande som innebär att nästan alla samfällighetsföreningar numera är momspliktiga. När Skatterättsnämnden (SRN) nu har lämnat förhandsbesked gällande denna frågeställning, så visar det sig att SRN går på Skatteverkets linje. Inte direkt oväntat, men det anmärkningsvärda är att tre ledamöter av sju har en avvikande åsikt.

Samfälligheter och moms

2022 fick de allra flesta av landets samfällighetsföreningar nya spelregler när det gäller hantering av moms. Enligt tidigare rättspraxis var samfälligheter inte momspliktiga om man endast sysslar med att tillgodose delägarnas gemensamma behov, dvs syftet med samfälligheten. Skatteverket ändrade dock sin uppfattning i denna fråga efter att ha gått igenom gällande rättspraxis från EU-domstolen. Skatteverket menar alltså att samfällighetsföreningar som fortlöpande förvaltar gemensamhetsanläggningar mot ersättning bedriver en självständig ekonomisk verksamhet. När en samfällighetsförening omsätter varor och tjänster gör den det i egenskap av en beskattningsbar person. Denna bedömning påverkas inte av om samfällighetsföreningens tillhandahållanden sker i vinstsyfte eller inte. Samfällighetsföreningen ska därför redovisa moms på de ersättningar medlemmarna betalar, till exempel på uttaxerade belopp enligt debiteringslängden. Detta under förutsättning att man inte är befriad från moms pga låg omsättning.

Förhandsbesked från SRN

Nu när de nya reglerna har ”satt” sig – vår bedömning är att de allra flesta samfälligheter har tagit till sig de nya reglerna – så kommer SRN med två förhandsbesked som väcker frågor. Förvisso delade SRN Skatteverkets uppfattning om nu gällande praxis (se ovan) gällande samfälligheter och moms. Men man var inte överens. Av sju ledamöter var det tre stycken med avvikande uppfattning. Fyra mot tre alltså. Hade ytterligare en ledamot varit skiljaktig, så hade alltså SRN kommit fram till att Skatteverkets uppfattning om gällande rätt utifrån EU:s rättspraxis, varit felaktig.

De tre skiljaktigas uppfattning

De tre som var skiljaktiga ansåg alltså inte att samfälligheterna omsatte varor/tjänster i en ekonomisk verksamhet. Enligt svensk praxis har en samfällighetsförenings genomförande av den uppgift för vilken den tillkommit inte ansetts innebära att föreningen omsätter vara/tjänst i ekonomisk verksamhet, under förutsättning att tillhandahållandet avser delägarfastigheternas egna behov (RÅ 1983 1:26, HFD 2015 ref 54).

Vad händer nu?

Förhandsbeskeden från SRN ändrar inget. Men om dessa förhandsbesked överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), så måste HFD pröva frågan. Då kommer ny svensk rättspraxis som visar om Skatteverket och majoriteten av ledamöterna i SRN har rätt. Eller om de tre ledamöterna i SRN med skiljaktig mening har rätt i sin uppfattning om gällande rätt. Högst sannolikt kommer förhandsbeskeden att överklagas. Och när HFD har sagt sitt, då vet vi vad som gäller. Har Skatteverket rätt i sin uppfattning, eller kommer det någon form av återställare för Sveriges ca 30 000 samfällighetsföreningar?

Skatterättsnämndens förhandsbesked 74-22/I och 75-22/I