Nya lagar 2024

februari 2024

Flera nya bestämmelser träder i kraft under 2024. Dessutom finns det förslag som kan leda till ändrade regler. Här kommer en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.

Vad finns för nya lagar 2024?

Sänkt skatt på bensin och diesel

Riksdagen har beslutat att energiskatten på bensin och diesel ska sänkas. Dessutom sänks reduktionsplikten för både bensin och diesel till 6% – från 7,8% respektive 30,5%.

Digitala bolags- och föreningsstämmor

Efter pandemins tillfälliga regler om helt digitala stämmor har intresset varit stort för att kunna genomföra smidiga, digitala stämmor på regelbunden basis. Reglerna som träder i kraft 1 januari 2024 förenklar möjligheterna för aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. För att nyttja möjligheten ska det stå med i bolagsordningen respektive stadgarna.

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgiften för 15-18 åringar

Fram till och med 1 januari 2024 gällde att arbetsgivaravgifterna skulle sättas ned till 10,21% på löner till ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Från 1 januari 2024 är nedsättningen slopad, vilket innebär att arbetsgivaravgiften för ungdomar är 31,42%.

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

Det ordinarie jobbskatteavdraget förstärks och får en genomsnittlig ökning med 2 600 kr/år. För att behålla äldre personer på arbetsmarknaden sker en del ändringar även för dessa. Bland annat sker en höjning av det förhöjda grundavdraget för personer fyllda 66 år (från det år man fyller 67 år).

Förlängd expertskatt

För att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft vill riksdagen utvidga skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner. Skattelättnaden utvidgas från att gälla under högst fem år till att i stället gälla under högst sju år.

Höjd jämförelseränta för ränteförmån

När en anställd får låna pengar av sin arbetsgivare ska den anställde beskattas för en ränteförmån om räntan är förmånligare än marknadsräntan. Jämförelseräntan har varit oförändrad sedan 1993 – fram tills nu. Från den 1 januari 2024 ökar jämförelseräntan med en halv procentenhet vilket innebär att jämförelseräntan blir statslåneräntan + 1,5 procentenheter.

Överföring av mark eller andel i samfällighet

Vid överföring av mark eller andel i samfällighet genom fastighetsreglering och uppdelning i lotter genom klyvning, så ses detta som försäljning (avyttring) av fastighet om överföringen eller uppdelningen sker helt eller delvis mot kontant ersättning. Om ersättningen är högst 5 000 kr så behöver man inte skatta för kapitalvinsten. Riksdagen har nu beslutat att beloppet höjs till 42 000 kr.

Samfälligheter – ökat fribelopp om 1 500 kr

Överskott i delägarbeskattade samfälligheter ska bara tas upp om det överstiger 600 kr. Detta ”fribelopp” höjs nu till 1 500 kr. Även beloppsgränsen för kontrolluppgift följer ändringen.

Allframtidsupplåtelser – höjt belopp från 5 000 kr till 12 000 kr

Omkostnadsbeloppet vid engångsersättning för allframtidsupplåtelser får beräknas till 5 000 kr för samtliga allframtidsupplåtelser under året. Beloppet höjs nu till 12 000 kr.

Förenklad modell för beräkning av FoU-avdraget

Arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling (FoU) får sättas ned med 10% av avgiftsunderlaget. Även den allmänna löneavgiften får sättas ned med 10%. Nu kommer en förenkling av reglerna och beräkningen. FoU-avdraget ändras på så sätt att avdraget vid beräkning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften ska göras mot summan av dessa avgifter.

Ingen uppräkning av skiktgränsen

Skiktgränsen för statlig skatt, som normalt räknas upp varje år med konsumentprisindex plus två procentenheter, ska inte räknas upp för 2024. Gränsen blir oförändrad och stannar på 598 500 kr.