Höjt tak vid forskning och utveckling

juni 2023

Riksdagen har beslutat om ett höjt avdragstak för forskning och utveckling (FoU). Avgiftsunderlaget höjs från 600 000 kr till 1,5 miljoner kr per månad från 1 juli 2023.

FoU – Forskning och utveckling

Arbetsgivaravgifterna får sättas ned med 10% av avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling (FoU). Ålderspensionärer och ungdomar (som redan har lägre arbetsgivaravgifter) omfattas dock inte av nedsättningen. För personer som arbetar med FoU ska dessutom den allmänna löneavgiften sättas ned med 10%, beräknat på samma löneunderlag som arbetsgivaravgifterna. Den allmänna löneavgiften ska dock som lägst anses vara 0%. Det sammanlagda avdraget får enligt nuvarande regler vara högst 600 000 kr per koncern och månad. Det räcker att den anställde under en månad arbetar med FoU under minst hälften av sin faktiska arbetstid och minst 15 timmar. Med FoU avses systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte

  • ta fram ny kunskap (forskning), eller
  • använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster och produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana (utveckling).

Nedsättning ska i första hand göras för forskning och utveckling och i andra hand för regional nedsättning (om detta är aktuellt). Nedsättningen får dock inte bli så stort att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften.

Beslut om höjt tak

Det sammanlagda avdraget för arbetsgivaravgifterna har höjts i flera omgångar och enligt dagens regler får avdraget alltså vara högst 600 000 kr per koncern och månad. Enligt de nya reglerna höjs sammanlagda avdraget för arbetsgivaravgifterna till 1,5 miljoner kr per koncern och månad. Eftersom taket höjs för nedsättningen av arbetsgivaravgifterna kommer även nedsättningen av den allmänna löneavgiften att höjas. Avdraget yrkas löpande i arbetsgivardeklarationen som lämnas in till Skatteverket varje månad.

Ikraftträdande

Lagändringen träder i kraft 1 juli 2023 och tillämpas på ersättningar som utges efter 30 juni 2023.

Regeringens prop 2022/23:79, Socialförsäkringsutskottets betänkande 2022/23:SfU19