Arkivering av digitala kvitton – så gör du!

april 2024

Regeringen föreslår att kravet på att bevara ursprungligt räkenskapsmaterial under viss tid ska tas bort. Dessutom föreslås en modernisering av regeln om så kallade kombiuppdrag.

Vad gäller för digitala kvitton?

Arkiveringsregler

Att ett företags räkenskapsinformation arkiveras är viktigt vid kontroll och uppföljning av ett företags verksamhet och inte minst vid utredningar av misstankar om ekonomisk brottslighet. Reglernas utgångspunkt är att räkenskapsinformation ska bevaras i den ursprungliga formen. Även om räkenskapsinformationen har överförts till en digital form ska den ursprungliga formen bevaras.

Enligt dagens arkiveringskrav ska räkenskapsinformation arkiveras till och med utgången av det sjunde året efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. När företagen har digitaliserad räkenskapsinformation ska de utöver den även arkivera räkenskapsinformation i sin originalform i tre kalenderår efter kalenderåret då räkenskapsåret avslutades. Det innebär ett krav på arkivering av papperskvitton, pappersfakturor och annat pappersmaterial med räkenskapsinformation utöver digitaliserat material.

Slopar krav på ursprungligt skick

Regeringen föreslår nu, som en del i moderniseringen av bokföringsreglerna, att ta bort kravet på att räkenskapsinformation ska bevaras i dess ursprungliga form under viss tid. Det innebär att räkenskapsinformation som ett företag har tagit emot eller upprättat själv inte behöver bevaras om det har digitaliserats. Exempelvis ska ett papperskvitto inte behöva bevaras om räkenskapsinformationen överförs till en annan form, förutsatt att överföringen inte innebär någon risk för att räkenskapsinformationen förändras eller försvinner.

Den förslagna regeländringen kommer att innebära både tidsmässiga och ekonomiska besparingar, eftersom företagen slipper att hantera stora mängder papper under en lång tid.

För räkenskapsinformation som sparas på papper kommer de nuvarande reglerna fortfarande att gälla.

Termerna moderniseras

Regeringen föreslår också att vissa termer moderniseras i bokföringslagens kapitel om arkivering (BFL 7 kap). Termen ”Maskinläsbart medium” anser regeringen är ålderdomligt och föreslår i stället att termen ”elektronisk handling” ska användas för räkenskapsinformation som lagras elektroniskt. Termen ”dokument” föreslås ersättas med ”pappershandling”.

Regeringen föreslår även att mikroskrift ska tas bort som bevarandeform.

Nya regler vid kombiuppdrag

Enligt nuvarande regler får den som arbetar på samma revisionsbyrå som den som yrkesmässigt sköter ett företags bokföring inte vara revisor i det företaget, det kallas för byråjäv. Det innebär att företag inte kan anlita samma revisionsbyrå för hjälp med bokföringen och för revision. Mindre och onoterade bolag får dock under vissa förhållanden ge en byrå i uppdrag att sköta både bokföringen och revisionen, så kallade kombiuppdrag.

Enligt dagens regler får kombiuppdrag ges om den som gör bokföringen inte hjälper till med grundbokföring (registreringsordning) utan bara med huvudbokföring (systematisk ordning). Syftet är att den som gör bokföringen inte får ta ställning och bedöma i frågor som kan bli ifrågasatta vid revisionen.

Numera sker merparten av all bokföring elektroniskt och det är ofta svårt att skilja mellan grundbokföring och huvudbokföring.

Regeringen föreslår nu att reglerna om kombiuppdrag moderniseras och att uttrycket grundbokföring inte längre är lämpligt att använda för att skilja mellan tillåtna och otillåtna kombiuppdrag.

Enligt regeringens förslag ska lagtexten förändras så att det framgår att kombiuppdrag ska vara tillåtna om bokföringsuppdraget avser uppgifter där utrymmet för bedömningar är begränsat och som inte är en del av företagets interna kontroll. I kombiuppdrag ingår det normalt att redovisningskonsulten upprättar årsbokslut eller årsredovisning. Enligt regeringens förslag ska det i lagtexten uttryckligen stå att detta inte är ett hinder som utesluter ett kombiuppdrag.

Ikraftträdande

Regeringen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft 1 juli 2024.

Om räkenskapsinformation redan har överförts digtalt vid ikraftträdandet så behöver originalen inte bevaras enligt regeringens förslag.

Bestämmelserna om kombiuppdrag föreslås tillämpas första gången det räkenskapsår som inleds efter den 30 juni 2024.

Enligt förslaget införs en övergångsbestämmelse som innebär att räkenskapsinformation som sparats i mikroskrift även i fortsättningen kan bevaras i den formen.

Regeringens proposition 2023/24:78