Stöden vid sjukdom, karens mm förlängs t o m juni 2021

Regeringen har beslutat att de förstärkta åtgärderna för anställda och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom ska förlängas till och med 30 juni. Förlängningen gäller bland annat statens ansvar för sjuklönekostnader, stödet för egenföretagares karenstid och ersättningen för den första sjukdagen (karensavdraget).

Förlängd tid för statens sjuklöneansvar

Regeringen har beslutat att staten ska fortsätta att stå för en utökad andel av företagens sjuklönekostnader i ytterligare två månader, dvs för maj–juni 2021.

Ersättningen bygger på de sjuklönekostnader som arbetsgivaren rapporterar i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket.

För redovisningsperioderna januari–juni 2021 lämnas ersättning för sjuklönekostnader till den del sjuklönekostnaderna överstiger följande belopp per månad:

Sjuklönekostnad* Total lönekostnad per månad
0,35% högst 250 000 kr
0,63% 250 001 kr – 500 000 kr
0,77% 500 001 kr – 1 000 000 kr
0,86% 1 000 001 kr – 1 667 000 kr
1,07% över 1 667 000 kr
* % av den totala lönekostnaden per månad.

För redovisningsperioderna juli–december 2021 (dvs de perioder då de extra stödåtgärderna pga corona inte gäller) lämnas ersättning för sjuklönekostnader till den del sjuklönekostnaderna överstiger följande belopp under sexmånadersperioden, dock med sammanlagt högst 250 000 kr:

Sjuklönekostnad* Total lönekostnad under sexmånadersperioden (juli-dec)
0,5% högst 1 500 000 kr
0,9% 1 500 001 kr – 3 000 000 kr
1,2% 3 000 001 kr – 6 000 000 kr
1,3% 6 000 001 kr – 10 000 000 kr
1,5% över 10 000 000 kr

* % av den totala lönekostnaden under tremånadersperioden.

Kompensation för karensavdrag

Den schablonersättning som anställda får för första sjukdagen förlängs också till 30 juni 2021. Ersättningen för karensavdraget är 810 kr fr o m 1 januari. Schablonersättningen betalas ut av Försäkringskassan och kan sökas av anställda som har fått ett karensavdrag från sin sjuklön från arbetsgivaren.

Karens och sjukpenning för näringsidkare

Även stödet till enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag förlängs till 30 juni 2021.

Läkarintyg

Regeringen har beslutat att förlänga slopandet på läkarintyg under de 14 första dagarna för alla sjukskrivna. Förlängningen gäller till och med 30 juni 2021.

Ersättning till riskgrupper förlängs

Regeringen har beslutat att möjligheten till ersättning för vissa riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper ska förlängas till och med 30 juni 2021. De åtgärder som förlängs är:

  • Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper
  • Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper
  • Viss förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn
  • Viss tillfällig föräldrapenning när skola eller förskola stänger.

Regeringens förordningar SFS 2021:294, 296, 298 och 299

Dela