Omställningsstödet mars–april 2021

Omställningsstöd för perioden mars-april 2021 går nu att söka. Inga större förändringar av stöder har skett jämfört med januari-februari och du har till och med 30 juni på dig att ansöka om stöd för dessa perioder.

Förlängning med mars-april

Riksdagen har tidigare beslutat om finansieringen av omställningsstödet. Regeringen har nu beslutat om en ny förordning som innebär att omställningsstödet förlängs med perioderna mars och april 2021. Stöd för dessa perioder går att söka fram till och med 30 juni 2020.

Omsättningstapp och stödnivåer

För att få stödet krävs ett omsättningstapp på minst 30% under mars och april 2021. Mars är en stödperiod och april är en annan. Omsättningen jämförs med samma period under 2019. Anledningen till att tappet jämförs med 2019 och inte 2020 beror på EU-kommissionens riktlinjer för den här typen av stöd.

För november 2020 – april 2021 är stödet 90% av vissa av företagets fasta kostnader efter avdrag för täckningsbidrag (se nedan). Större företag (se nedan) kan få stöd med högst 70%.

Stödet får uppgå till maximalt 97 miljoner kr för perioderna augusti 2020 till april 2021.

Beräkning av stödet och fasta kostnader

Någon ändrad beräkning av stödet har inte skett för dessa perioder.

Med fasta kostnader menas samma kostnader som tidigare.

Om en hyresvärd har tagit emot hyresstöd, ska den del av stödet som avser hyresrabatt för en viss månad anses ingå i hyresvärdens nettoomsättning för denna månad.

Villkor

För att få stöd för dessa stödperioder krävs bland annat att företaget hade en nettoomsättning på minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 maj 2020.

Det lägsta stödbeloppet ett företag kan få är 5 000 kr.

Om företaget söker stöd på minst 100 000 kr ska ett revisorsintyg bifogas ansökan. Revisorn ska då även yttra sig över företagets täckningsbidrag för stödperioden.

Reducering för andra stöd, försäkringsersättning mm

Omställningsstödet ska minskas med följande belopp:

  • försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för förlorad omsättning (till den det avser omsättning som ligger till grund för omställningsstödet)
  • försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för fasta kostnader som stödet beräknas på
  • andra statliga stöd för förlorad omsättning (till den det avser omsättning som ligger till grund för omställningsstödet).
  • hyresstöd som företag (eller annat företag i samma koncern) har fått (eller kommer att få) i egenskap av hyresvärd.

Värdeöverföringar

Företag som fattat eller verkställt beslut om vissa värdeöverföringar under perioden april 2020–oktober 2021 kan inte få omställningsstöd för de nya stödperioderna.

Små företag

Med små företag menas företag menas i det här sammanhanget företag med

  • färre än 50 anställda, och
  • omsättning eller balansomslutning på högst 10 miljoner euro per år.

Bedömningen ska göras utifrån det räkenskapsår som avslutats närmast före 1 maj 2020.

Om företaget ingår i en koncern måste hela koncernen uppfylla villkoren för små företag, för att den högre ersättningsnivån ska gälla.

Ansökan

Ansökan om omställningsstöd görs hos Skatteverket senast 30 juni 2021 för perioderna mars och april.

SFS 2021:232, 2021:274

Dela