Stödet förlängs

Regeringen har beslutat att förlänga tiden med omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag där minst en av delägarna är en fysisk person med perioderna mars–juni 2021.

Omsättningsstödet för dessa bolag är utformat på samma sätt som omsättningsstödet för enskilda näringsidkare, se tidigare artikel.

Period Omsättningstapp, minst Stöd (av omsättningstapp)
mars 2021 30% 90%
april 2021 30% 90%
maj 2021 30% 90%
juni 2021 30% 90%

Krav på minsta omsättning

För att få stöd måste handelsbolaget under det räkenskapsår som avslutas 31 december 2019 uppfylla kravet på minsta nettoomsättning.

Om räkenskapsåret inte är 12 månader, så ska kravet på minsta nettoomsättning justeras.

Stödnivå – högsta och lägsta

För att få stöd måste stödet för stödperioderna mars–juni uppgå till minst 1 000 kr per handelsbolag.

Taket – maximalt stöd – är per delägare (fysisk person) 24 000 kr för dessa stödperioder.

Delägare 28 februari 2021

När det gäller antalet ägare, så är det antalet delägare som var registrerade 28 februari 2021 som ligger till grund för stödet.

Övriga villkor

För att kunna få stöd så krävs det att den minskade nettoomsättningen som gott som uteslutande är orsakad av pandemin (covid-19).

För att ett handelsbolag ska kunna få stöd, krävs att minst en av delägarna är en fysisk person. Det krävs också att handelsbolaget bedriver näringsverksamhet och är godkänd för F-skatt vid ansökningstidpunkten.

Om handelsbolaget eller någon av delägarna är försatt i konkurs eller har näringsförbud vid tidpunkten för ansökan så kan man inte få bidrag.

Nettoomsättning

Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i handelsbolagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, moms och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till en näringsverksamhet som bedrivs i Sverige.

Intäkter från finansiella instrument och valutahandel ingår dock inte i nettoomsättningen.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den enligt god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts, med tillämpning av de redovisningsprinciper som handelsbolaget tillämpat för det räkenskapsår som avslutats 31 december 2019.

Stödet ska minskas med andra erhållna stöd

Stödet ska minskas med belopp som man fått i:

Beslutas av länsstyrelsen och betalas ut av Boverket

Det är länsstyrelsen som beslutar om omsättningsstödet och Boverket som sköter utbetalningen. Ansökan ska ske på ett formulär via Boverkets e-tjänst.

Ansökan ska lämnas på heder och samvete, och med ansökan ska även ett utdrag ur bokföringen bifogas för det räkenskapsår som avslutades 31 december 2019.

Reglerna för de nya stödperioderna träder i kraft 1 juli 2021 och ansökan ska ha inkommit senast 15 september för perioderna mars–juni 2021.

Ansökan för tidigare perioder ska ha inkommit senast 15 juni 2021.

Regeringens förordning, SFS 2021:208, SFS 2021:418

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.