E-handel med narkotiska läkemedel

Skatteverket fann att Manne hade fått ett stort antal inbetalningar till sitt bankkonto och att dessa kom från försäljning via en hemsida där man kunde beställa narkotiska läkemedel. På Mannes konto hade det under ett kvartal gjorts ca 1 750 inbetalningar till ett värde av ca 1 850 000 kr.

Skatteverket beslutade att skönsmässigt efterbeskatta Manne för inkomst av näringsverksamhet och påföra moms. Skatteverket beslutade också om skattetillägg beräknat både på den oredovisade näringsinkomsten och på momsen.

Förvaltningsrätten fann ingen anledning att ändra på Skatteverkets beslut, men domen överklagades till kammarrätten.

Manne i kammarrätten

Manne hävdade i kammarrätten att det inte fanns något samband mellan honom och den försäljning som bedrivits på hemsidan. Hans konto hade endast använts för att vidareförmedla betalningar från narkotikaförsäljningen.

Vidare menade han att Skatteverkets egen bedömning var att hemsideverksamheten bestått i att sälja narkotiska läkemedel, dvs narkotika. Sidan har inte varit registrerade hos Läkemedelsverket eller registrerat som företag. All narkotikahandel som sker utanför ramen för den strikt övervakade är alltid illegal och det råder ingen tvekan om att hemsidebutiken haft som verksamhet att sälja narkotika till användare med missbrukssyfte och inte mot recept. Verksamheten har varit olaglig och brottslig i både sälj- och konsumentledet och har inte ingått som ett led i någon laglig verksamhet.

Detta innebar enligt Manne att verksamheten per definition var olaglig och kunde därför inte vara skattepliktig i inkomstslaget näringsverksamhet enligt Högsta förvaltningsdomstolen (HFD, RÅ 1991 ref 6).

Kammarrätten – inte näringsverksamhet

Kammarrätten ansåg att den praxis som finns från HFD ger inte ett tydligt svar på hur man från inkomstskattesynpunkt ska se på det aktuella fallet.

Försäljning av narkotiska läkemedel utan tillstånd och/eller utan förskrivning från läkare är en verksamhet som helt och hållet bygger på brott och därmed inte kan bedrivas lagenligt.

Enligt kammarrätten saknades det vinstsyfte vid olaglig försäljning av narkotiska läkemedel och verksamheten kunde heller inte anses vara bokföringspliktig.

Mot denna bakgrund ansåg kammarrätten att den illegala försäljningen av narkotiska läkemedel som skett genom hemsidan inte var näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen.

Manne kunde alltså inte – oavsett sin roll i verksamheten – påföras inkomst av näringsverksamhet och inte heller skattetillägg beräknad på den försäljningen.

Kammarrätten – inte momspliktigt

När det gällde frågan om momsen, så konstaterade kammarrätten att de varor som sålts på hemsidan har varit narkotiska läkemedel enligt Läkemedelsverkets föreskrifter. Praxis från EU-domstolen kan inte tolkas på annat sätt än att försäljning av narkotiska läkemedel, utanför den strikt reglerade handeln som rör dessa ämnen för medicinska och vetenskapliga ändamål, inte är momspliktigt.

Alltså saknades det även förutsättningar för att påföra Manne moms och skattetillägg.

Domen vinner laga kraft i slutet av juni, och är i skrivande stund inte överklagad.

Kammarrätten i Stockholm 9420-19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.