Nya reseavdraget stoppas och höjda ersättningar

Riksdagen har nu meddelat att den nya modellen för reseavdrag som riksdagen så sent som i juni beslutade att införa, skrotas redan innan den träder i kraft. Istället ska det nuvarande systemet bestå, men med höjda avdragsnivåer. Däremot vill man att det den anställdes tjänsteställe ska framgå i arbetsgivardeklarationen. Istället ska det nuvarande systemet bestå, men med höjda avdragsnivåer. Däremot vill man att det den anställdes tjänsteställe ska framgå i arbetsgivardeklarationen.

Skattereduktion istället för avdrag beslutades i juni

Skattelättnad för arbetsresor skulle inte längre ges i form av ett avdrag utan som en skattereduktion. Skattelättnaden skulle bli mer rättvis och oberoende av inkomst och marginalskatt, eftersom en skattereduktion dras av från den framräknade skatten och inte från inkomsten före skatt. Det var innebörden i det beslut som riksdagen fattade tidigare i år. Utgångspunkten var att det nya systemet skulle vara avståndsbaserat och färdmedelsneutralt. Val av färdmedel eller kostnaden för dessa, skulle inte ha någon betydelse. Däremot fanns en regional differentiering som innebar ett särskilt krav för personer bosatta (och med arbetsplats) i vissa storstadsområden. För dessa skulle längre avstånd mellan bostad och arbetsplats krävas för att kunna få skattereduktion. Nu stoppas detta nya system innan det träder i kraft, då riksdagen beslutat att vårt nuvarande system behålls, dock med höjda avdragsnivåer. En liten rest blir det dock kvar av det nya systemet, och det är att arbetsplats ska anges i arbetsgivardeklarationen (se nedan).

Arbetsplats i arbetsgivardeklaration/kontrolluppgift

Nuvarande system har fått en del kritik pga att det är svårkontrollerat och ger en hel del skattefel. Därför har riksdagen beslutat att behålla en liten del av de nya reglerna (ovan), och det är att arbetsplatsens adress (den anställdes tjänsteställe) ska anges i arbetsgivardeklarationen eller i förekommande fall i kontrolluppgiften. Detta för att underlätta Skatteverkets kontroll

Nuvarande regler behålls med höjda belopp

Som sagt – nuvarande reseavdragsmodell behålls – samtidigt som det befintliga avdraget förstärks genom höjda schablonbelopp.

Avdrag vid arbetsresor

Riksdagen har beslutat att:
  • Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kr/mil.
  • Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kr/ mil. Detta gäller dock inte för rena elbilar, utan dessa ligger kvar på 9,50 kr/mil.
Bensin och dieselbilar hamnar alltså på samma schablonbelopp, vilket är en nyhet då beloppet för dieselbilar har varit betydlig lägre än för bensinbilar. För en arbetspendlare som använder egen bil och har 4 mil till jobbet innebär beslutet en årlig skattelättnad på ca 4 700 kr mer jämfört med modellen med en avståndsbaserad skattereduktion.

Hemresor, egen bil i tjänsten och i näringsverksamhet

Beloppen som man kan göra avdrag för vid hemresor och som arbetsgivare kan betala ut skattefritt när anställda gör resor i tjänsten (eller när näringsidkare använder egen bil i näringsverksamheten), höjs också enligt nivåerna ovan.

Ikraftträdande

Lagändringarna träder i kraft 1 januari 2023. Beslutet innebär att skatteintäkterna minskar med 1,6 miljarder kr 2023.

Regeringens prop 2022/23:18, Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU1

Dela